Bilo nekad selo Crni Plat i još okolo
i u njima sve seljani
svi pomrli laka im zemlja

Potomstvo se množilo a došli i drugi
pa od sela nasta mali grad
i u njemu svi malograđani

Nešto umrlo, nešto pošlo
a Boga mi dosta došlo
pa od malog nasta grad – Urbs

Kao dar od Boga navališe i stranci
pa malo koga razumiješ i znaš
čini ti se kao svijet u malom – mali Orbis

I tako preko seljana, malograđana, urbane čeljadi
Božjim darom postasmo i Orbani

Došlo dijete iz škole
pa ponavlja engleski
O tempora, o mores
tempora mutantur, nos et mutamur in illis
a ja jadan kao da razumijem
klimam glavom i pravim se Englez

Antun (Tonći) Rajčević

Urbi et Orbi [u’rbi: ~ o’rbi:] (lat.: Gradu /Rimu/ i Svijetu /sveopćoj Crkvi/)
O tempora, o mores! [~ te’~ mo:’re:s] (lat.: O vremena, o običaji!)
tempora mutantur, nos et mutamur in illis [te’~ muta’~ no:s ~ muta’mur ~ i’l:is] (lat.), vremena se mijenjaju, i mi se mijenjamo u njima.