Smatrajući se baštinicima tradicionalnih vrijednosti Bokeljske mornarice, nastale u Kotoru prema predaji 809. godine kao profesionalna udruga pomoraca pod nazivom „Bratovština kotorskih pomoraca“,
shvaćajući svojim poslanjem obvezu njegovanja uspomena na njezinu slavnu prošlost,
izražavajući zahvalnost svima koji su svojim pregnućima ugradili i najmanji kamenčić u taj svojevrsni mozaik umijeća, vještine, jezika, govora, umjetničkih i zanatskih umotvorina, bokokotorskog zaljeva i grada Kotora te napose tradicionalnih obreda štovanja njegova zaštitnika, sv. Tripuna,
jedinstveni u stavu da su za njezin nastanak i ponosni hod kroz milenijsku prošlost, kao najbrojniji, najzaslužniji pripadnici hrvatskog naroda Boke kotorske i Katolička crkva, napose kotorska biskupija,
cijeneći doprinos koji su održavanju njezine tradicije dali pojedinci, pripadnici drugih naroda koji žive ili su živjeli na području Boke Kotorske ili potječu od tamo, te crnogorska država i druge države kojima je Boka kotorska u povijesti pripadala,
prihvaćajući kao svoju obvezu poštivanje njezinih tradicionalnih vrijednosti, u prvom redu održavanje starodrevnih običaja i svečanosti prilikom proslave sv. Tripuna,
ponosni na činjenicu da je glavna tradicijska obilježja Bokeljske mornarice – Proslavu sv. Tripuna i kolo sv. Tripuna, kao tradiciju bokeljskih Hrvata, Republika Hrvatska proglasila njezinim nematerijalnim kulturnim dobrom i upisala u Listu zaštićenih nematerijalnih kulturnih dobra,
predani prikupljanju povijesne građe o njezinoj prošlosti, te poticanju svih oblika istraživanja, afirmacije i čuvanja od zaborava kulturne baštine koju su u dugoj i bogatoj povijesti Boke kotorske i Mornarice u najvećoj mjeri stvarali pripadnici hrvatskoga naroda,
zalažući se za jedinstvo pogleda na njezinu prošlost, ali i budućnost, svih Bokelja koji poštuju njezine tradicionalne vrijednosti i održavaju starodrevne obrede na način kako je to zapisano u njezinim povijesnim statutima,
pružajući ruku dobrodošlice svim ljudima dobre volje i ne isključujući nikoga kome Bokeljska mornarica i Boka kotorska leže na srcu,
Bokelji i drugi poštovatelji tradicije Bokeljske mornarice nastanjeni na području Zagreba, okupljeni na Skupštini Hrvatske bratovštine „Bokeljska mornarica 809“ Zagreb održanoj 21. rujna 2015., temeljem članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine br. 74/14), donose ovaj

STATUT

HRVATSKE BRATOVŠTINE BOKELJSKA MORNARICA 809 ZAGREB

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

            (1) Hrvatska bratovština Bokeljska mornarica 809 Zagreb (dalje: Bratovština) je neprofitna udruga čije se djelovanje temelji na načelima demokratskog zastupanja i demokratskog načina očitovanja volje članova.

(2) Bratovština je udruga Bokelja i drugih poštovatelja tradicije Bokeljske mornarice, koja svoju inspiraciju pronalazi u djelovanju Plemenitog tijela Bokeljske mornarice osnovanog 1859. sa svrhom da okuplja Bokelje kojima leži na srcu očuvanje tradicije svojih predaka te da se u drevnoj odori i opremi bokeljskih mornara i časnika okupljaju svake godine u povodu svečanosti proslave sv. Tripuna, pružajući tako, u novim okolnostima u kojima žive i djeluju, sliku nekadašnjeg slavlja.

II. NAZIV I SJEDIŠTE

Članak 2.

 • Naziv: Hrvatska bratovština Bokeljska mornarica 809 Zagreb.
 • Sjedište: Zagreb, Ilica 48.
 • Područje djelovanja: Republika Hrvatska.
III. ZASTUPANJE

Članak 3.

 • Bratovštinu zastupa i predstavlja predsjednik (gastald).

(2) Bratovštinu može zastupati i drugi član kojega pisanim putem ovlasti predsjednik koji, ujedno, određuje i granice njegovih ovlasti.

IV. GRB, PEČAT I ZASTAVA

Članak 4.

Grb Bratovštine povijesni je grb grada Kotora iznad kojeg je napisano Hrvatska bratovština Bokeljska mornarica 809, a ispod grba napisane su riječi ˝Fides et honor˝.

Članak 5.

Bratovština ima pečat okruglog i štambilj pravokutnog oblika. Pečat i štambilj sadrže naziv: HRVATSKA BRATOVŠTINA BOKELJSKA MORNARICA 809 i grb Bratovštine u sredini.

Članak 6.

Zastava Bratovštine je pravokutnog oblika, bijele boje, obrubljena zlatnim resama. U sredini je lik sv. Tripuna – zaštitnika Bratovštine, sa starim gradom Kotorom u desnoj ruci te palminom granom u lijevoj.

V. CILJEVI

Članak 7.

(1) Ciljevi Bratovštine su:

 • da održavajući neprekidno svoj vlastiti kontinuitet očuva vjeru otaca i učvrsti u srcima Bokelja živu uspomenu na slavnu prošlost Mornarice, na velika i sjajna djela pradjedova, i da slaveći njihove vrline: viteštvo, junaštvo, čovječnost i domovinsku ljubav i ljubav prema Boki kotorskoj prenosi ih iz generacije u generaciju pod drevnim geslom Mornarice „Fides et honor“ („Vjera i čast“);
 • da čuvajući svoje najsvjetlije tradicije neizostavno svake godine obnovi starodrevne običaje i svečanosti prilikom proslave pokrovitelja grada Kotora i Mornarice, Mučenika sv. Tripuna, okupljajući tom prigodom svoje članove u tradicionalnoj odori i opremi, i da, prilagođeno uvjetima i ambijentu u kojima djeluje, obavlja sve običaje, dužnosti i funkcije po uzoru na one koje su tradicionalno vezane s obredima crkve sv. Tripuna;
 • da prikuplja povijesnu građu o svojoj prošlosti, o slavnim djelima i podvizima Bokelja uopće, a Mornarice napose, i o svemu što je u svezi s pomorstvom Boke kotorske, sakupljajući i obnavljajući istovremeno staru odoru i oružje i drugu opremu, te izgrađujući vlastitu biblioteku Bratovštine;
 • da obnovi prastaru i visoko razvijenu svijest čovječnosti svojih predaka, njihovu dobrotvornost, pomažući članove Bratovštine u slučajevima oskudice, bolesti i svih drugih nedaća koji ih zadese.

(2) Područje djelovanja Bratovštine je kultura i umjetnost. 

VI. DJELATNOSTI KOJIMA SE OSTVARUJU CILJEVI

Članak 8.

Djelatnosti Bratovštine su:

 • provođenje mjera zaštite nematerijalnog kulturnog dobra „Tripundanske svečanosti i kolo sv. Tripuna – tradicije bokeljskih Hrvata u Hrvatskoj“, radi njegova očuvanja, sukladno Rješenju ministarstva kulture Republike Hrvatske, Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i svim propisima koja se odnose na kulturna dobra, pridržavajući se njegove povijesno-tradicijske matrice i pojavnosti:
 • obilježavanje, u prvom redu, Tripundanskih svečanosti, a zatim i drugih značajnih datuma iz povijesti Bokeljske mornarice i Boke kotorske, okupljanjem članstva na tradicionalnim manifestacijama i društvenim događanjima uz sudjelovanje Odreda Bokeljske mornarice Bratovštine i izvođenja Kola Bokeljske mornarice (Kola sv. Tripuna);
 • suradnja s bratovštinama Bokeljske mornarice u Republici Hrvatskoj na svim pitanjima koja se tiču Bokeljske mornarice u Hrvatskoj i u Boki kotorskoj;
 • suradnja s Bokeljskom mornaricom 809 u Kotoru i njezinim  podružnicama na očuvanju tradicionalnih vrijednosti Bokeljske mornarice i s time u svezi sudjelovanjem u svim zajedničkim aktivnostima koje doprinose njihovu promicanju te nastojanjem za što tješnjem povezivanjem dviju udruga;
 • poticanje osnivanja novih bratovština Bokeljske mornarice u Republici Hrvatskoj i podupiranjem njihova rada, tamo gdje su se za to stekli uvjeti;
 • suradnja s hrvatskim udrugama u Boki kotorskoj i Crnoj Gori;
 • suradnja s nama sličnim i inim udrugama te s udrugama koje su osnovali građani Republike Hrvatske podrijetlom iz Crne Gore;
 • suradnja s društvenim i znanstvenim institucijama, državnim tijelima i ustanovama, crkvenim ustanovama, međunarodnim tijelima i institucijama, te inim relevantnim subjektima, glede proučavanja Boke kotorske i Bokeljske mornarice te revitalizacije njezine prošlosti i značenja njezina nasljeđa, kao i promicanjem interesa starosjedilačkog življa u Boki kotorskoj i dugih Bokelja u svijetu;
 • suradnja s inim kulturnim udrugama i bratovštinama;
 • njegovanje povijesne, kulturne i gospodarske povezanosti i međusobne upućenosti domovine Republike Hrvatske i zavičajne Boke kotorske;
 • održavanje običaja i tradicije Bokelja, djelovanjem na očuvanju hrvatske i autohtone kulturne baštine, obnavljanjem običaja i prikupljanjem povijesne građe o njihovoj prošlosti, o slavnim djelima Bokelja i njihovim potomcima;
 • održavanje tradicionalne veze s Katoličkom crkvom, napose s Kotorskom biskupijom i Zagrebačkom nadbiskupijom i drugim institucijama i organizacijama i sudjelovanjem i u organiziranju prigodnih spomena na bokeljske svece i blaženike, čija svetost oslikava vjerski vitalitet Boke kotorske;
 • skrbljenje o očuvanju i rekonstrukciji bokeljskih narodnih nošnji, odora, oružja i obilježja, povijesnih dokumenata i inih tiskovina, te drugih vrijednih predmeta;
 • izdavanje i tiskanjem časopisa, knjiga i drugih tiskovina iz svoga kruga zadaća i djelovanja;
 • organiziranje kulturnih manifestacija, koncerata, javnih tribina, predavanja i inih skupova u svrhu promicanja staroga i novoga kulturnoga djelovanja Bokelja i njihovih potomaka;
 • ukazivanje pomoći mladeži koja se školuje ili se želi školovati u Republici Hrvatskoj, kao i inim Bokeljima koji dolaze u Republiku Hrvatsku zbog kulturnih, stručnih, znanstvenih, obiteljskih ili drugih  razloga;
 • zastupanje svekolikih interesa članstva Bratovštine u zaštiti njihova dostojanstva;
 • provođenje inih oblika djelovanja u ostvarivanju svojih zadaća.
VII. JAVNOST DJELOVANJA

Članak 9.

(1) Sjednicama tijela Bratovštine može prisustvovati svaki član Bratovštine, a ostali, uključujući i predstavnike sredstava informiranja, samo uz dopuštenje osobe koja predsjeda sjednici.

(2) U slučaju zanimanja javnosti za odluke o pitanjima koja su razmatrana na sjednici zatvorenoj za javnost, predsjednik Bratovštine, odnosno osoba koja je predsjedala sjednicom, na traženje predstavnika sredstava informiranja, dat će priopćenje.

(3) Javnost djelovanja ostvaruje se i objavom informacija o radu Bratovštine na njezinim internetskim stranicama i društvenim mrežama.

(4) Pravo javnog istupanja u ime Bratovštine ima predsjednik ili osoba koju on ovlasti vodeći pri tome računa o stručnosti, poznavanju teme o kojoj se govori nadležnosti i slično.

(5) Dužnosnik ili član koji istupa u javnosti u ime Bratovštine dužan je iznositi stavove koji odražavaju većinsko mišljenje članova Bratovštine.

VIII. ČLANSTVO U BRATOVŠTINI

Članak 10.

(1) Članom Bratovštine može postati svaka fizička i pravna osoba pod uvjetima utvrđenim Statutom.

(2) Bratovština ima četiri oblika članstva:

 • redoviti član,
 • počasni član,
 • član podupiratelj,
 • član dobročinitelj.
 1. Redoviti član

Članak 11.

(1) Redoviti član je fizička osoba koja je to po svojoj slobodnoj volji zatražila, prihvatila Statut, obvezala se djelovati sukladno njegovim i odredbama drugih akata Bratovštine te zakona i plaća članarinu.

(2) Osoba koja želi postati redovitim članom Bratovštine podnosi pisani zahtjev (pristupnicu) za prijem u članstvo Velikom vijeću, koje o tome donosi odluku.

 1. Počasni član

Članak 12.

(1) Počasni član je fizička osoba koja je svojim radom naročito doprinijela unapređenju rada Bratovštine, njezinoj afirmaciji te ostvarivanju njezinih ciljeva i zadataka.

(2) Počasnog člana predlaže Veliko vijeće, a proglašava Skupština Bratovštine.

 1. Član podupiratelj

Članak 13.

(1) Član podupiratelj je fizička ili pravna osoba koja svojim članstvom daje podršku radu i ostvarivanju ciljeva Bratovštine.

(2) Članove podupiratelje u članstvo proglašava Veliko vijeće.

 1. Član dobročinitelj

Članak 14.

(1) Član dobročinitelj je fizička ili pravna osoba koja je materijalno pomogla djelovanje Bratovštine.

(2) Člana dobročinitelja proglašava Veliko vijeće.

 1. Prava, obveze i odgovornosti članova

Članak 15.

(1) Počasni članovi, članovi podupiratelji kao i članovi dobročinitelji imaju pravo sudjelovati u radu Skupštine te, sukladno odlukama Velikog vijeća, i u inim oblicima djelovanja Bratovštine, bez prava glasa.

(2) Članovi Bratovštine iz stavka 1. ovog članka imaju obveze i odgovornosti čuvati ugled Bratovštine i u svemu postupati sukladno Statutu, drugim aktima i odlukama tijela upravljanja Bratovštine, te zakonu.

Članak 16.

(1) Redoviti član Bratovštine imaj sljedeća prava:

 • sudjelovati u radu Skupštine te donašanju svih odluka uz osobno pravo glasa,
 • biti pravodobno obaviješten o mjestu, danu, satu i dnevnom redu Skupštine te prijedlozima odluka o kojima Skupština treba odlučivati,
 • biti obaviješten o odlukama tijela upravljanja,
 • birati i biti biran na čast u Velikom vijeću i drugim tijelima,
 • biti redovito izvješćivan o radu i poslovanju Bratovštine.
 • aktivno sudjelovati u ostvarivanju zadaća Bratovštine,

(2) Obaveze i odgovornosti redovitog člana Bratovštine su:

 • redovito plaćati članarinu,
 • djelotvorno, savjesno i odgovorno obnašati časti na koje je izabran,
 • brinuti se o imovini Bratovštine,
 • čuvati ugled Bratovštine, te
 • u svemu postupati sukladno Statutu, drugim aktima i odlukama tijela upravljanja Bratovštine te zakonu.
 1. Prestanak članstva

Članak 17.

Članom Bratovštine prestaje se biti:

 • smrću,
 • gubitkom poslovne sposobnosti,
 • kada zakonski zastupnik ili skrbnik opozove danu izjavu ili suglasnost za članstvo poslovno nesposobnoj ili maloljetnoj osobi,
 • dragovoljnim istupanjem i
 • isključenjem.

Članak 18.

(1) Članstvo prestaje dragovoljnim istupanjem, na temelju pisane izjave da ne želi dalje biti članom Bratovštine, koju član dostavlja Velikom vijeću.

(2) Ako u samoj izjavi nije drukčije navedeno ili ako Veliko vijeće ne odluči drukčije, dragovoljnim istupanjem članstvo prestaje danom zaprimanja izjave.

(3) Član može biti isključen iz članstva zbog razloga navedenih u ovom Statutu odlukom Suda časti, s tim da u roku od 15 dana od dana zaprimanja odluke o isključenju ima pravo žalbe Skupštini.

(4) Članstvo isključenoga člana prestaje danom konačnosti odluke o isključenju.

(5) Brisanje iz članstva provodi tajnik temeljem zaključka Velikog vijeća kojim se konstatira da je član dragovoljno istupio, odnosno temeljem konačne odluke o isključenju.

 1. Stegovna odgovornost

Članak 19.

(1) Protiv člana koji krši obveze utvrđene Statutom ili na drugi način šteti radu ili ugledu Bratovštine može se provesti stegovni postupak i izreći stegovna mjera.

Članak 20.

(1) Stegovne mjere iz članka 19. ovoga Statuta donosi Sud časti.

(2) Postupak utvrđivanja stegovne odgovornosti i donošenje odluka uređuje se posebnim aktom koji donosi Veliko vijeće.

Članak 21.

Sud časti sastoji se od pet članova: predsjednika i četiri člana koje bira Skupština na razdoblje od četiri godine, i s neograničenim pravom da budu ponovo birani.

 1. Način vođenja popisa članova

Članak 22.

(1) U Bratovštini se vodi popis članova Bratovštine (dalje: Popis).

(2) Popis vodi i o njemu brine tajnik Bratovštine.

(3) Popis se vodi u elektroničkom obliku, a uz njega može se kao pomoćni voditi i popis članstva u tiskanom obliku.

(4) Član se upisuje u popis odmah po učlanjenju u Bratovštinu.

(5) Nakon upisa u popis, članu se izdaje iskaznica Bratovštine.

(6) Oblik i sadržaj iskaznice utvrđuju se posebnom odlukom Velikoga vijeća.

Članak 23.

(1) Prilikom obrade i korištenja osobnih podataka članova iz Popisa, Bratovština je dužna u cijelosti postupati sukladno zakonu i drugim propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

(2) Popis sadrži sljedeće podatke o članu Bratovštine:

 • redni broj upisa u Popis i/ili broj iz matične evidencije člana,
 • ime i prezime fizičke osobe, odnosno naziv pravne osobe,
 • OIB,
 • zvanje, zanimanje i naziv pravnog subjekta u kojemu je član zaposlen (za fizičke osobe), odnosno djelatnost za  (za pravne osobe),
 • adresa stanovanja fizičke osobe, odnosno adresa i sjedište pravne osobe
 • broj telefona,
 • adresa elektroničke pošte,
 • status člana: redoviti, počasni, član podupiratelj, član dobročinitelj,
 • datum prijama u članstvo Bratovštine i
 • datum i način prestanka članstva u Bratovštini.

Članak 24.

(1) Podatke o članovima unesene u Popis, Bratovština smije koristiti samo za vlastite potrebe te ih bez privole člana dane pisanim putem ne smije distribuirati trećim osobama, osim u slučajevima utvrđenim zakonom i drugim propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovog članka, podatke trećim osobama dostavlja tajnik Bratovštine.

(3) Popis članova mora se dati na uvid članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

IX. ODRED I ODORE BOKELJSKE MORNARICE

Članak 25.

Bratovština može osnovati Odred Bokeljske mornarice Bratovštine kojega čine najmanje 10 mornara, zapovjednik i jedan ili dva barjaktara.

Članak 26.

(1) Odore Bratovštine su povijesne odore Bokeljske mornarice. Pravo nošenja ima svaki redoviti član Bratovštine sukladno Pravilniku kojim se uređuje njihovo korištenje te ustroj i način rada Odreda  Bratovštine.

(2) Pravilnik iz stavka 1. ovog članka treba biti, u mjeri u kojoj je to moguće, sukladan aktima kojima je to pitanje povijesno uređeno, a donosi ga Veliko vijeće.

Članak 27.

(1) Kolo Bokeljske mornarice (Kolo sv. Tripuna) pleše se u prigodama određenim Pravilnikom koje donosi Veliko vijeće, a obvezno u prigodi proslave sv. Tripuna.

(2) Kolom upravlja kolovođa kojega bira Veliko vijeće Bratovštine.

Članak 28.

(1) Zapovjednika Odreda Bokeljske mornarice Bratovštine, na prijedlog predsjednika Bratovštine, iz redova članova Bratovštine imenuje Veliko vijeće

(2) Zapovjednik Odreda Bokeljske mornarice Bratovštine po dužnosti je član Velikog vijeća.

(3) Zapovjednik Odreda Bokeljske mornarice Bratovštine zapovijeda odredom kada je on na okupu pod oružjem.

(4) Odred se obvezno okuplja pod oružjem na Tripundan ispred crkve u vrijeme održavanja mise u čast sv. Tripuna.

(5) Oružjem se u smislu ovoga Statuta smatra povijesno oružje Bokeljske mornarice (sablja, mač, nož, kratka puška, duga puška – džeferdar).

(6) Zapovjednik se brine o popunjenosti Odreda potrebnim brojem članova-mornara, o njihovoj obuci i poznavanju drevnih dužnosti prilikom javnoga nastupa, brine se o održavanju oružja i odora, dužan je osigurati nastup Odreda uvijek kada tako odluči Veliko vijeće ili kada je to propisano posebnim aktom Bratovštine i u svemu postupati sukladno tom aktu, odnosno odluci.

(7) Zapovjednika zamjenjuje njegov zamjenik, kojega na prijedlog zapovjednika i predsjednika Bratovštine imenuje Veliko vijeće

X. ODBOR ZA KULTURNU BAŠTINU, TRADICIJU I POVIJEST

Članak 29.

(1) Odbor za kulturnu baštinu, tradiciju i povijest stručno je tijelo Bratovštine čija je zadaća istraživanje, čuvanje od zaborava, izučavanje, afirmiranje, prezentiranje:

 • kulturne baštine Boke kotorske, napose onoga dijela koji su stvarali u cijelosti ili u najvećoj mjeri pripadnici hrvatskoga naroda,
 • tradicionalnih vrijednosti Bokeljske mornarice te
 • povijesnih tema o Bokeljskoj mornarici i Boki kotorskoj uopće.

(2) U svrhu ostvarivanja svojih zadaća, Odbor:

 • inicira sve oblike aktivnosti iz područja umjetničkog stvaralaštva, kao npr, izdavanje knjiga, nosača zvuka, organiziranje izložbi i koncerata te svih drugih kulturnih događanja i aktivno sudjeluje i njihovoj realizaciji,
 • inicira održavanje skupova i predavanja o temama povezanim s Bokeljskom mornaricom i Bokom kotorskom i sudjeluje u njihovoj realizaciji,
 • inicira posjete povijesnim mjestima u Hrvatskoj i zemljama Europe u kojima su Bokelji ostavili neizbrisiv trag u znanosti, kulturi, gospodarstvu i drugim područjima djelatnosti,
 • prati natječaje za financiranje projekata i u suradnji s predsjednikom Bratovštine i tajnikom priprema natječajnu dokumentaciju potrebnu za podnošenje prijave,
 • inicira i aktivno sudjeluje u realizaciji svih drugih aktivnosti koji imaju za cilj upoznavanje članstva Bratovštine i javnosti s prošlošću Bokeljske mornarice i Boke kotorske.

Članak 30.

Odbor za kulturnu baštinu, tradiciju i povijest čine predsjednik, njegov zamjenik i tri  člana, koje na prijedlog predsjednika Bratovštine, imenuje Veliko vijeće.

Članak 31.

(1) Za predsjednika Odbora za kulturnu baštinu, tradiciju i povijest imenuje se, u načelu, osoba koja je djelovanjem u kulturi ili izučavanjem povijesti ostvarila zapažene rezultate.

(2) Predsjednik Odbora za kulturnu baštinu, tradiciju i povijest po dužnosti je član Velikog vijeća.

(3) Predsjednik Odbora za kulturnu baštinu, tradiciju i povijest odgovoran je za rad Odbora.

XI. TIJELA UPRAVLJANJA

Članak 32.

Upravna tijela Bratovštine su:

 • Skupština,
 • Veliko vijeće,
 • Predsjednik Bratovštine i
 • Nadzorni odbor.
 1. Skupština

Članak 33.

(1) Skupština Bratovštine najviše je tijelo upravljanja Bratovštinom. Čine je svi poslovno sposobni redoviti članovi Bratovštine.

(2) Počasni članovi, članovi podupiratelji i članovi dobročinitelji mogu prisustvovati radu Skupštine, ali nemaju pravo glasa.

Sazivanje

Članak 34.

(1) Redovitu Skupštinu saziva Veliko vijeće.

(2) Redovita skupština održava se svake godine na Spasovo, iznimno u drugom terminu koji nije vremenski udaljen od tog datuma.

(3) Veliko vijeće dužno je na pogodan način, putem pošte, e-mailom ili SMS-om pozvati sve članove da prisustvuju Skupštini te im uz poziv dostaviti i prijedloge odluka o kojima će ona odlučivati.

(4) Od dostave poziva s materijalima do održavanja skupštine mora proteći najmanje 15 dana.

Članak 35.

(1) Veliko vijeće dužno je, osim redovite, sazvati Skupštinu ili po vlastitoj inicijativi ili ako to pisanim putem zatraže: sva tri člana Nadzornog odbora ili svi članovi Stegovnog suda ili najmanje 30 redovitih članova Bratovštine ili predsjednik Bratovštine ako ocijeni da bi ne donošenjem odluke iz njezine nadležnosti za Bratovštinu mogle nastati štetne posljedice (izvanredna skupština).

(2) U slučaju iz stavka 1. ovog članka, Veliko vijeće dužno je sazvati Skupštinu u roku 30 dana od zaprimljenog zahtjeva, a u slučaju opasnosti od nastanka štetnih posljedica najkasnije u roku 15 dana i u dnevni red uvrstiti točku koja se odnosi na razmatranje i odlučivanje o pitanjima radi kojih se skupština i saziva.

(3) Ako Veliko vijeće odbije zahtjev za sazivanjem Skupštine ili je ne sazove  u roku iz stavka 2. ovog članka, Skupštinu može sazvati predsjednik, a ako ni on to ne učini u daljnjem roku od 15 dana, Skupštinu sazivaju podnositelji zahtjeva.

(4) Sazivač Skupštine utvrđuje prijedlog dnevnog reda i prijedloge odluka i dužan ih je uz poziv na Skupštinu dostaviti svim članovima.

Članak 36.

(1) U slučaju isteka mandata tijelima Bratovštine, Skupštinu mogu sazvati najmanje 15 (petnaest) redovitih članova Bratovštine, koji su upisani u Registar udruga prije isteka mandata tijelima Bratovštine.

(2) Ako u roku od 30 dana od isteka mandata nitko ne pokrene inicijativu za sazivanje Skupštine, posljednji predsjednik Bratovštine upisan u Registar udruga dužan je o tome pisanim putem obavijestiti sve članove Bratovštine.

(3) U slučaju iz stavka 1. ovog članka, inicijativu za sazivanje Skupštine može pokrenuti svaki član Bratovštine,

(4) Sazivač Skupštine utvrđuje prijedlog dnevnog reda i prijedloge odluka i dužan ih je uz poziv na Skupštinu dostaviti svim članovima.

(5) Na skupštini sazvanoj nakon isteka mandata tijelima Bratovštine može se odlučivati isključivo o izboru novih članova tijela upravljanja, a o drugim pitanjima samo ako su nužna da se Skupština uopće održi, ako se odnose na izvršenje akata državne vlasti, ako je u pitanju izvršavanje zakonskih obveza ili ako bi ne donošenjem odluke nastala kakva šteta za Bratovštinu.

Članak 37.

(1) Izborna skupština održava se svake četvrte godine, prije isteka mandata izabranih dužnosnika, a u slučaju potrebe izazvane nemogućnošću izvršavanja statutarnih obveza upravnih tijela, može se održati i ranije.

(2) Ako je nužno da se na Izbornoj skupštini odlučuje i o drugim pitanjima, o njima se odlučuje prije održavanja izbora.

(3) Na Izbornoj skupštini ne može se odlučivati o pitanjima o kojima se, sukladno ovom Statutu, odluke donose ¾ većinom.

Članak 38.

(1) Izbor dužnosnika na Skupštini provodi se u načelu tajnim glasovanjem između više kandidata od broja koji se bira.

(2) Postupak kandidiranja i izbora dužnosnika utvrđuje Veliko vijeće posebnom odlukom s kojom je dužno pravodobno upoznati sve članove Bratovštine.

(3) U slučaju da za neku dužnost ne bude više kandidata od broja koji se bira, Skupština može odlučiti da se izbori tih dužnosnika provedu javnim glasovanjem.

Kvorum

Članak 39.

(1) Skupština pravovaljano odlučuje ako u njenom radu sudjeluje više od polovice redovitih članova.

(2) Ako u zakazano vrijeme nije nazočna natpolovična većina članova Bratovštine, početak održavanja Skupštine odgađa se za pola sata i tada može pravovaljano odlučivati ako joj je nazočno najmanje (30) trideset članova.

(3) U slučaju da se ni nakon odgode od pola sata ne okupi dovoljan broj članova da bi Skupština mogla pravovaljano odlučivati, održavanje Skupštine se otkazuje, a novo zakazuje u roku 15 dana.

(4) Ponovno sazvana skupština pravovaljano odlučuje bez obzira na broj nazočnih članova.

Nadležnost

Članak 40.

Skupština Bratovštine:

 • donosi Statut, njegove izmjene i dopune te druge akte na prijedlog Velikog vijeća i/ili akte na čije  donošenje je obvezuje zakon,
 • bira i opoziva predsjednika, članove Velikog vijeća, Nadzornog odbora i Suda časti i likvidatora,
 • donosi odluke o udruživanju u saveze, zajednice, mreže, koordinacije i druge oblike povezivanja s drugim udrugama,
 • donosi odluke o osnivanju podružnica, ogranaka, klubova i drugih ustrojstvenih oblika Bratovštine, te utvrđuje međusobna prava i obveze između Bratovštine i pojedinog ustrojstvenog oblika, uključujući i pitanje njegove pravne osobnosti,
 • donosi odluku o statusnim promjenama (pripajanje, spajanje, podjela razdvajanjem na više udruga),
 • donosi odluku o prihvaćanju plana rada i financijskog plana za sljedeću kalendarsku godinu,
 • donosi odluku o prihvaćanju izvješća o radu Velikog vijeća i Nadzornog odbora za prethodnu kalendarsku godinu,
 • donosi odluku o prihvaćanju godišnjeg financijskog izvješća za prethodnu kalendarsku godinu,
 • donosi odluku o prestanku rada Bratovštine i raspodjeli preostale imovine,
 • proglašava, na prijedlog Velikog vijeća, počasne članove,
 • donosi konačne odluke po žalbama na odluke o isključenju iz članstva Bratovštine,
 • donosi i ine odluke koje joj predloži Veliko vijeće ili predsjednik.

Način odlučivanja

Članak 41.

(1) Skupština donosi odluke većinom glasova redovitih članova nazočnih na Skupštini.

(2) Kada odlučuje o: Statutu, statusnim promjenama, udruživanju u oblike povezivanja s drugim udrugama, osnivanju ustrojstvenih oblika Bratovštine te prestanku rada Bratovštine i raspodjeli njezine preostale imovine, Skupština donosi odluku ¾ većinom glasova redovitih članova nazočnih na Skupštini.

(3) O drugim pitanjima, Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom glasova nazočnih redovitih članova.

Članak 42.

(1) Skupština, u pravilu, donosi odluke javnim glasovanjem.

(2) Tajnim glasovanjem Skupština odlučuje kada bira predsjednika Bratovštine i članove tijela upravljanja te u drugim slučajevima kada tako odluče njezini članovi na prijedlog Velikog vijeća.

(3) U slučaju tajnog glasovanja imenuje se povjerenstvo koje provodi glasovanje, utvrđuje i objavljuje rezultate.

(4) Prije početka, Skupština donosi Poslovnik o svom radu.

 1. Veliko vijeće

Sastav

Članak 43.

(1) Bratovštinom između dviju skupština upravljaju Veliko vijeće i predsjednik Bratovštine kao izvršna tijela Skupštine.

(2) Veliko vijeće čine predsjednik Bratovštine, koji mu ujedno i predsjedava, jedanaest izabranih i tri člana po dužnosti koju obavljaju.

(3) Jedan od izabranih članova Velikog vijeća obnaša dužnost zamjenika predsjednika Bratovštine.

(4) Članovi Velikog vijeća po dužnosti koju obavljaju su tajnik, zapovjednik Odreda Bokeljske mornarice Bratovštine i predsjednik Odbora za kulturnu baštinu, tradiciju i povijest.

Način izbora i imenovanja

Članak 44.

(1) Jedanaest članova Velikoga vijeća bira Skupština.

(2) Zamjenika predsjednika Bratovštine, između izabranih članova Velikog vijeća, na prijedlog predsjednika Bratovštine, imenuje Veliko vijeće na prvoj sjednici nakon izbora.

(3) Članovi Velikog vijeća po dužnosti postaju članovima imenovanjem na dužnosti koju obnašaju.

(4) Ako među mladim članovima Bratovštine za to postoji dovoljan broj zainteresiranih, najmanje tri člana Velikoga vijeća trebaju biti osobe mlađe od 35 godina.

(5) Poštivanje dobne kvote iz stavka 4. ovog članka uredit će se aktom kojim se propisuje postupak kandidiranja i izbora članova Velikog vijeća.

Mandat

Članak 45.

(1) Članu Velikog vijeća mandat traje četiri godine i ima pravo neograničenog ponovnog izbora.

(2) Zamjenik predsjednika Bratovštine imenuje se na razdoblje od četiri godine, s neograničenim pravom ponovnog imenovanja.

(3) Mandat članu Velikog vijeća može prestati prije roka:

 • ako to sam zatraži,
 • ako bude opozvan,
 • prestankom članstva u Bratovštini.

(4) U slučaju da izabranom članu Velikog vijeća prestane mandat prije roka, Veliko vijeće će, umjesto njega, članom imenovati kandidata koji je na zadnjim izborima dobio najveći broj glasova od kandidata koji nisu izabrani, a u slučaju da on ne želi ili ne može prihvatiti članstvo, imenovat će kandidata koji je slijedeći po broju dobivenih glasova, i tako redom.

(5) Ako se zbog bilo kojega razloga ne može imenovati član na način iz stavka 4. ovog članka, Veliko vijeće će imenovati novoga člana iz reda članova Bratovštine, s time da to imenovanje treba naknadno potvrditi skupština.

(6) Imenovani član iz stavka 5. ovoga člana imenovanjem stječe sva prava i obveze izabranoga člana Velikoga vijeća.

(7) U slučaju prestanka mandata prije roka zamjeniku predsjednika Bratovštine, Veliko vijeće će umjesto njega, između izabranih članova Velikog vijeća, na prijedlog predsjednika Bratovštine, imenovati drugu osobu.

(8) Mandat člana, odnosno zamjenika predsjednika Bratovštine imenovanog umjesto člana, odnosno zamjenika predsjednika kojemu je mandat prestao prije roka traje do isteka punog mandata njegova prethodnika.

Način rada

Članak 46.

(1) Veliko vijeće Bratovštine odlučuje na sjednicama, a iznimno izvan sjednica.

(2) Sjednice Velikog vijeća održavaju se prema potrebi, u pravilu svaki mjesec.

(3) Sjednice saziva i njezinim radom predsjedava predsjednik Bratovštine (gastald), a u slučaju njegove spriječenosti, njegov zamjenik, a u slučaju da ni on ne može prisustvovati sjednici, predsjedava član Velikog vijeća kojega predsjednik ovlasti.

(4) Na sjednice Velikog vijeća mogu se pozvati članovi Nadzornog odbora i predsjednik Suda časti, a mogu joj prisustvovati i drugi članovi Bratovštine, bez prava glasa.

(5) O radu Velikog vijeća na sjednici vodi se zapisnik.

Kvorum

Članak 47.

(1) Sjednice Velikog vijeća mogu se održati, ako je sjednici nazočno više od polovice članova.

(2) U slučaju da u zakazano vrijeme sjednici nije nazočna natpolovična većina članova, početak održavanja sjednice se odgađa za 15 minuta i tada može pravovaljano odlučivati ako joj je nazočno više od 1/3 članova.

(3) Odluke se donose većinom glasova članova nazočnih sjednici.

(4) Način odlučivanja izvan sjednica, Veliko vijeće uređuje posebnim aktom.

Opoziv

Članak 48.

(1) Član Velikog vijeća može biti opozvan:

 • ako to sam zatraži,
 • zbog svih razloga zbog kojih može biti isključen iz članstva Bratovštine,
 • zbog neaktivnosti u radu Velikog vijeća,
 • ako, kao član po dužnosti, bude opozvan s dužnosti iz koje i proistječe njegovo pravo na članstvo u Velikom vijeću,
 • zbog postupanja protivno izričitim odlukama i nalozima nadležnih tijela Bratovštine, te
 • zbog trajne nesposobnosti ili nemogućnosti obnašanja dužnosti.

(2) Postupak opoziva s dužnosti člana Velikoga vijeća uređuje se posebnim aktom kojega donosi Veliko vijeće.

Nadležnosti

Članak 49.

Veliko vijeće obavlja sve radnje koje proizlaze iz utvrđenih djelatnosti Bratovštine, sukladno odlukama i naputcima Skupštine, a osobito:

 • sačinjava i provodi godišnji program rada,
 • donosi Poslovnik rada Skupštine i druge dokumente iz svoga djelokruga,
 • predlaže izmjene i dopune Statuta i drugih akata,
 • saziva sjednicu Skupštine, predlaže dnevni red i odluke koje Skupština donosi, odgovoran je za pripremu i dostavu materijala o kojima Skupština raspravlja,
 • izvršava odluke Skupštine,
 • organizira način rada Velikog vijeća po častima i zaduženjima,
 • osniva radna tijela (odbore, povjerenstva, savjete i sl.) za realizaciju određenih projekata, odnosno radnih zadaća,
 • prima u članstvo redovite, podupirajuće i članove dobročinitelje,
 • predlaže Skupštini kandidate za počasne članove,
 • donosi Pravilnik o priznanjima, zahvalnice i nagradama zaslužnim  članovima Bratovštine i drugim fizičkim i pravnim osobama, koji su pridonijele radu Bratovštine,
 • imenuje kolovođu, barjaktara i sastav Odreda Bokeljske mornarice Bratovštine,
 • utvrđuje visinu članarine za različite oblike članstva,
 • predlaže financijski plan,
 • osniva odbore, odjele i druge oblike rada Bratovštine,
 • imenuje tajnika, rizničara, zapovjednika Odreda, a po potrebi i njihove zamjenike,
 • rješava o inim pitanjima sukladno ovom Statutu.

Poslovnik o radu

Članak 50.

Pitanja u svezi s radom i odlučivanjem Velikog vijeća koja nisu uređena ovim Statutom, Veliko vijeće uređuje Poslovnikom o radu.

 1. Predsjednik (Gastald)

Članak 51.

(1) Predsjednik Bratovštine (Gastald) bira se na razdoblje od četiri godine, s neograničenim pravom ponovnog izbora.

(2) Predsjednik može biti opozvan s dužnosti, odnosno može mu mandat prestati prije roka na koji je izabran zbog istih razloga i na isti način kao i članu Velikog vijeća.

(3) Prijedlog za opoziv predsjednika Bratovštine Skupštini podnosi Nadzorni odbor koji odluku o tome donosi jednoglasno.

(4) U odsutnosti ili spriječenosti u obavljanju dužnosti, predsjednika Bratovštine zamjenjuje njegov zamjenik.

Članak 52.

(1) U slučaju prestanka mandata predsjednika Bratovštine prije roka na koji je izabran, Zamjenik predsjednika Bratovštine i Veliko vijeće dužni su osigurati da se izbori za novog predsjednika održe čim prije, a najkasnije na prvoj sljedećoj redovitoj godišnjoj skupštini Bratovštine.

(2) U slučaju da Veliko vijeće i Zamjenik predsjednika ne postupe po odredbi stavka 1. ovog članka, izborna skupština se saziva sukladno članku 35. ovoga Statuta.

Članak 53.

(1) Predsjednik Bratovštine odgovoran je za rad Velikog vijeća i cjelokupno djelovanje Bratovštine te s time u svezi:

 • odgovoran je za zakonitost rada Bratovštine,
 • odgovoran je za podnošenje skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća,
 • podnosi nacrt plana rada Bratovštine Velikom vijeću na prihvaćanje,
 • predlaže Velikom vijeću donošenje odluka iz njegove nadležnosti,
 • vodi poslove Bratovštine sukladno odlukama Skupštine,
 • sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Bratovštine,
 • izvršava odluke skupštine i Velikoga vijeća,
 • odlučuje o pitanjima za koja ovim Statutom nije utvrđena nadležnost nekog tijela Bratovštine te
 • donosi druge odluke i obavlja druge poslove u skladu sa zakonom, ovim Statutom i drugim aktima Bratovštine.

(2) U slučaju iz stavka 1., podstavka 8. i 9. ovog članka, predsjednik Bratovštine dužan je o donesenoj odluci izvijestiti Veliko vijeće na prvoj sljedećoj sjednici.

 1. Nadzorni odbor

Članak 54.

(1) Nadzorni odbor Bratovštine čine tri člana (tri sindika).

(2) Članove Nadzornog odbora bira Skupština na razdoblje od četiri godine, uz neograničeno pravo ponovnog izbora.

(3) Članovi Nadzornog odbora na prvoj sjednici nakon izbora između svojih članova biraju predsjednika, čiji mandat traje četiri godine.

(4) Nadzorni odbor nadzire poslovanje Bratovštine, zakonitost rada njezinih tijela i pojedinih dužnosnika te usklađenost njihovih aktivnosti s ovim Statutom te obavlja i druge dužnosti utvrđene Statutom.

(5) Nadzorni odbor podnosi Skupštini godišnje izvješće o svom nadzoru nad radom Bratovštine.

(6) Nadzorni odbor odlučuje na sjednicama, a odluke donosi većinom glasova. 

 1. Tajnik

Članak 55.

(1) Tajnika između članova Bratovštine, na prijedlog predsjednika Bratovštine, imenuje Veliko vijeće.

(2) Tajnik Bratovštine:

 • priprema i saziva sjednice Velikog vijeća,
 • vodi zapisnike sa sjednica Velikog vijeća,
 • izvršava i brine se o izvršavanju odluka Skupštine i Velikog vijeća,
 • izrađuje otpravke odluka tijela upravljanja,
 • izrađuje nacrte akata Bratovštine,
 • vodi popis članstva,
 • vodi arhivu,
 • skrbi o imovini Bratovštine,
 • prati natječaje za financiranje projekata udruga i sudjeluje u izradi i pribavljanju dokumentacije potrebne za prijavljivanje Bratovštine na te natječaje,
 • vodi brigu o obvezama Bratovštine prema Zakonu o udrugama, napose provodi radnje u svezi s upisom promjena u registar udruga te
 • obavlja ine poslove sukladno Statutu i drugim aktima te odlukama Velikog vijeća i predsjednika.

(3) Tajnik je čuvar pečata i zastave Bratovštine.

 1. Rizničar

Članak 56.

(1) Rizničar Bratovštine brine o izvršavanju odluka i zaključaka Skupštine i Velikog vijeća koje se odnose na materijalno i financijsko poslovanje Bratovštine, te napose:

 • vodi propisane materijalno-financijske knjige,
 • brine se o zakonitosti materijalno-financijskog poslovanja Bratovštine, te s time u svezi pravodobno obavještava predsjednika i tajnika o odlukama koje treba donijeti i radnjama koje treba poduzeti,
 • obavlja uplate i isplate,
 • čuva financijsku i drugu dokumentaciju,
 • izrađuje nacrte godišnjeg financijskog plana i izvješća,
 • izrađuje financijske analize i izvješća za potrebe predsjednika i Velikog vijeća,
 • obavlja i ine poslove iz svoga djelokruga sukladno zakonu i pravilima struke.

(2) Poslovi rizničara mogu se povjeriti pravnoj ili fizičkoj osobi koja nije član Bratovštine i koja profesionalno obavlja te poslove.

XII. UDRUŽIVANJE I PRISTUPANJE ZAJEDNICI UDRUGA

Članak 57.

(1) Radi izvršavanja Statutom utvrđenih zadataka i ostvarivanja svojih ciljeva Bratovština može pristupiti Bokeljskoj mornarici u Kotoru ili drugim udrugama sličnog programskog sadržaja ili udruživati se u saveze, zajednice, mreže, koordinacije i druge oblike povezivanja (dalje: zajednice) s drugim udrugama.

(2) O pristupanju, odnosno udruživanju u zajednice udruga odlučuje Skupština, a na prijedlog Velikoga vijeća.

XIII.  DONOŠENJE STATUTA I NJEGOVIH IZMJENA I DOPUNA

Članak 58.

(1) Postupak donošenja Statuta započinje utvrđivanjem njegova nacrta.

(2) Nacrt Statuta, na prijedlog predsjednika, utvrđuje Veliko vijeće.

(3) Nacrt Statuta s obrazloženjem, Veliko vijeće dostavlja svim članovima Bratovštine, uz naputak da primjedbe i prijedloge njegovih izmjena s obrazloženjem u pisanom obliku mogu dostaviti u roku koji ne može biti kraći od 15 dana.

(4) Sve primjedbe i prijedloge pristigle u roku iz stavka 3. ovog članka, predsjednik dužan je zajedno sa svojim mišljenjem o njima dostaviti Velikom vijeću koje ih je dužno razmotriti prilikom utvrđivanja prijedloga Statuta.

(5) Član Bratovštine čiji prijedlog, odnosno primjedbu Veliko vijeće nije prihvatilo i ugradilo u prijedlog Statuta, može u formi pisanog amandmana predložiti Skupštini da o tome odluči.

(6) U slučaju iz stavka 5. ovog članka, o amandmanima se odlučuje prije prijedloga Statuta Velikog vijeća.

(7)  Primjedba, odnosno prijedlog izmjena koji nije istaknut na način i u roku iz stavka 3. ovog članka ne može se kao amandman predložiti Skupštini da o njemu odlučuje.

Članak 59.

(1) Svaki redoviti član, skupina članova ili tijelo Bratovštine može pokrenuti inicijativu za izmjenu, odnosno dopunu Statuta.

(2) Inicijativa se u pisanom obliku i obrazložena dostavlja predsjedniku koji je dužan u roku 30 dana od njezina zaprimanja s inicijativom i svojim mišljenjem o njoj upoznati Veliko vijeće.

(3) Ako Veliko vijeće prihvati inicijativu, utvrđuje nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Statuta, a ako inicijativu ne prihvati, dužno je o tome obavijestiti njezina podnositelja i dostaviti mu pisano obrazloženje.

(4) Na postupak donošenja Odluke o izmjenama i dopunama Statuta na odgovarajući način se primjenjuju odredbe Statuta kojima se uređuje njegovo donošenje. 

XIV. IZBOR I OPOZIV LIKVIDATORA BRATOVŠTINE 

Članak 60.

(1) Likvidatora udruge, na prijedlog Velikog vijeća, bira i opoziva Skupština.

(2) Likvidator udruge zastupa Bratovštinu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Bratovštine do okončanja postupka njezine likvidacije i brisanja iz registra udruga.

(3) Likvidator ima prava i obveze utvrđene Zakonom.

(4) Likvidator nema pravo na nagradu za obavljanje poslova, ali ima pravo na naknadu uobičajenih troškova koje ima u svezi s obavljanjem tih poslova.

XV. PRESTANAK POSTOJANJA BRATOVŠTINE

Članak 61.

(1) Bratovština prestaje s radom i djelovanjem zbog razloga utvrđenih Zakonom.

(2) U slučaju kada se sukladno Zakonu pokrene postupak likvidacije Bratovštine prestaju ovlaštenja predsjednika i svih tijela Bratovštine.

XVI.  IMOVINA BRATOVŠTINE, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJE IMOVINOM

Članak 62.

Bratovština ostvaruje prihode od:

 • – članarina,
 • – priloga, poklona, donacija ili zaklada,
 • – inih negospodarskih aktivnosti,
 • – gospodarskih aktivnosti i to:
  * izdavačke djelatnosti
  * prodaja vlastitih proizvoda na malo  izvan prodavaonica, sukladno Zakonu o trgovini i
  * organiziranja predavanja, koncerata, priredaba, izložbi i sličnih manifestacija,

Članak 63.

(1) Godišnjim planom utvrđuju se prihodi i rashodi Bratovštine za tekuću godinu.

(2) Financijsko poslovanje vodi se sukladno zakonu.

(3) Dobit  koju ostvari, Bratovština može upotrijebiti  samo  u svrhu ostvarivanja ciljeva utvrđenih ovim Statutom.

XVII. POSTUPAK S IMOVINOM U SLUČAJU PRESTANKA BRATOVŠTINE

Članak 64.

(1) U slučaju prestanka postojanja Bratovštine, njezina imovina, preostala nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predat će se udruzi Bokelja sa sjedištem u Zagrebu, a ako takva udruga ne postoji, imovina će se raspodijeliti udrugama Bokelja u drugim gradovima u Hrvatskoj, a ako ni tih udruga ne bude, imovina će se predati gradu Zagrebu.

(2) Odluku o predaji imovine u slučaju prestanka postojanja Bratovštine, sukladno odredbi stavka 1. ovog članka  donosi Skupština.

XVIII. NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR BRATOVŠTINE

Članak 65.

(1) Sporom u smislu poglavlja Statuta smatra se spor između članova Bratovštine nastao ponašanjem koje ne podliježe stegovnoj ili drugoj odgovornosti, ali utječe na rad Bratovštine, odnosno njegovog tijela na način da otežava rad i ostvarivanje ciljeva, prijeti podjelama, odnosno grupiranjima članstva i općenito kvari djelatnu i suradničku atmosferu u Bratovštini.

(2) Sukob interesa postoji kada član Bratovštine koji obnaša određenu dužnost svojom odlukom, zauzimanjem za donošenje određene odluke ili drugim djelovanjem pogoduje sebi ili sebi bliskim osobama, društvenim skupinama, drugim udrugama i organizacijama, a nauštrb interesa Bratovštine ili tijela koje ga je izabralo.

Članak 66.

(1) Sporove između članova i sukobe interesa unutar Bratovštine rješava povjerenstvo od predsjednika i dva člana koje ad hoc, za konkretni slučaj imenuje Veliko vijeće.

(2) Odlukom o imenovanju povjerenstva, utvrđuje se i postupak rješavanja spora, odnosno sukoba interesa.

(3) Odluke iz stavka 1. i 2. ovog članka Veliko vijeće donosi nakon što strane u sporu, odnosno član Bratovštine za kojega postoji sumnja da je u sukobu interesa, prethodno pristanu na takav način rješavanja spornih pitanja i dadu pisanu izjavu da će prihvatiti pravorijek povjerenstva.

(4) Odluka povjerenstva je konačna i sve strane su se dužne nje pridržavati.

(5) Postupanje protivno odluci Povjerenstva za rješavanje sporova i sukoba interesa izjednačava se s postupanjem protiv odredbi Statuta i drugih akata i odluka nadležnih tijela Bratovštine.

XIX.  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 67.

(1) Izbori za članove Velikog vijeća te imenovanja zapovjednika Odreda Bokeljske mornarice, predsjednika Odbora za kulturnu baštinu, tradiciju i povijest te predsjednika i članova Suda časti, sukladno ovom Statutu provest će se kada to, na prijedlog predsjednika, odluči Veliko vijeće, a najkasnije u terminu održavanja prvih sljedećih redovitih izbora.

(2) Do izbora iz stavka 1. ovog članka, Veliko vijeće nastavlja raditi u dosadašnjem sastavu.

Članak 68.

(1) Tumačenje odredbi ovoga Statuta daje Skupština.

(2) U slučaju postojanja različitog tumačenja pojedinih odredbi Statuta, zainteresirani član ili tijelo Bratovštine može pisanim putem zatražiti od Skupštine tumačenje dotične odredbe.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovog članka, tumačenje koje dade Skupština postaje obvezno za sve članove.

(4) Tumačenje odredbi drugih akata donosi tijelo koje je akt i donijelo.

Članak 69.

Ovlašćuje se Veliko vijeće da uskladi tekst ovoga Statuta s eventualnim primjedbama upravnog tijela nadležnog za vođenje registra udruga.

Članak 70.

Na dan stupanja na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Društva ˝Bokeljska mornarica -809˝ Zagreb od 9. prosinca 1997. godine.

Članak 71.

Ovaj Statut stupa na snagu i primjenjuje se danom njegova donošenja.

PREDSJEDNIK

Ivo Škanata